Page 4 - Scholastic Book Fairs Spring 22 Booklist for MS Case
P. 4

   MANGA
 $999
&UP
        $1299
    12 EXCLUSIVE $ 99 PAPERBACK
$999
BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS © 2016 by Masashi Kishimoto, Mikio Ikemoto, Ukyo Kodachi/SHUEISHA Inc.
TM & © 2021 Nintendo.
SUPER MARIO-KUN KESSAKUSEN
© 2017 Yukio SAWADA/SHOGAKUKAN
TM & © 2021 Nintendo.
ZELDA NO DENSETSU TWILIGHT PRINCESS © 2016 Akira HIMEKAWA/SHOGAKUKAN
Copyright © 2021 by Scott Cawthon. All rights reserved.
©SEGA

   2   3   4   5   6